wypożyczalnia samochodów Warszawa
wypożyczalnia i wynajem samochodów Warszawa

Posts Tagged ‘samochody powindykacyjne’

W celu polepszenia warunków bezpieczenstwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

W celu polepszenia warunków bezpieczeństwa i wygody ruchu na łukach poziomych łuki te staramy się konstruować, stosując odpowiednio duże promienie, krzywe przejściowe, rampy i przechyłki poprzeczne nawierzchni. Oprócz tego, nawierzchnia drogi w dostosowaniu do ruchu zostaje odpowiednio poszerzona stosuje się również urządzenia mające na celu zapewnienie dobrej widoczności. Jednocześnie należy wspomnieć, że pomimo obniżenia wartości technicznej trasy drogowej przez umieszczenie w niej większej ilości łuków trasy drogowe proste mają również dużo wad (monotonność), co wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa ruchu. Krzywizny drogowe są konstruowane, jako łuki kołowe o odpowiednich promieniach. W razie niedostatecznie dużych promieni łuków wymagają one jeszcze obustronnego wykonania krzywych przejściowych, mających wprowadzić pojazdy z odcinków prostych na odcinki łukowe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samochody powindykacyjne’

W celu polepszenia warunków bezpieczenstwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Te trudności poruszania się samochodów na łukach występują tym silniej, im mniejszy jest promień łuku. 1) ciężar samochodu G, działający pionowo na dół ciężar ten rozkłada się na dwie składowe siły działające prostopadle i równolegle do nawierzchni drogowej 2) siła odśrodkowa Po działająca poziomo w kierunku na zewnątrz łuku siłę tę również rozkładamy na dwie siły jak i ciężar samochodu 3) siła tarcia bocznego (przyczepności) między oponami samochodu a nawierzchnią siła ta jest równa sile prostopadłej do nawierzchni drogi pomnożonej przez współczynnik tarcia bocznego CP2: G . cos (X + Po . sin (X) • CP2 Warunek stateczności samochodu na przesunięcie boczne otrzymamy, rzutując wszystkie siły działające na samochód na nawierzchnię drogi: Po cos (X – G sin (X < (G cos (X + P, sin (X) cpz albo: Po cos (X < (G cos (X + Po sin (X) CP2 + G sin X Dla omawianego poprzednio przypadku określenia stateczności samochodu na zarzucanie prz eciwdziała zarzuceniu opór przyczepności opon samochodowych do nawierzchni drogi. Siła poprzeczna z, działająca na pojazd oraz siła pociągowa Pn (lub siła hamowania Ph) tworzą w płaszczyźnie dotyku opony samochodowej siłę N, wypadkową zwróconą pod kątem do kierunku ruchu samochodu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samochody powindykacyjne’

W celu polepszenia warunków bezpieczenstwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘samochody powindykacyjne’

W celu polepszenia warunków bezpieczenstwa

Posted in Uncategorized  by admin
September 2nd, 2019

Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie 2-3 cm nawierzchni z asfaltu lanego żwirowego ułożonego bezpośrednio na gruncie lub na wyrównanej warstwie piasku, co jest możliwe tylko wówczas, gdy w programie robót przewidziane są roboty nawierzchniowe z asfaltu lanego, a zatem, jeśli na placu dysponuje się odpowiednimi materiałami i maszynami. W końcowym okresie robót nawierzchnie z placu należy zerwać i po przegotowaniu ułożyć we właściwym miejscu. Przy zagospodarowaniu składu należy pamiętać o konieczności maksymalnego zmechanizowania wszystkich robót. Materiały kamienne drobne o regularnych kształtach układa się w stosy o kształcie prostopadłościanu, a pozostałe materiały w mniej lub więcej regularne pryzmy. Materiały te składa się bezpośrednio na oczyszczonym, wyrównanym i odwodnionym gruncie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »